+4407784449051 marta@hakerkisukcesu.pl

Regulamin

Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne
Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę MOVABO LTD z siedzibą w Stockport, SK30NE (a company registered in England and Wales with company number 07112468 and registered office at 20 Swythamley Rd, Stockport, SK3 0NE, United Kingdom ) zwaną dalej Movabo.

1. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
5. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje
1. Serwis – serwis internetowy martakrasnodebska.pl znajdujący się pod tym adresem internetowym i ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).
2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności.
Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.
6. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie lub za jego pośrednictwem objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
7. Materiał – streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej.
8. Serwis Facebook, Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.
§ 3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie
1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
3. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
4. Movabo zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
5. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po prezentacji produktu. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
6. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
7. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
8. Movabo zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i materiałów oraz zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
9. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w §4 niniejszego Regulaminu.
10. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisach należących do Movabo LTD zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę Movabo Ltd utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dnia uzyskania dostępu do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.
12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
13. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.
14. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: Movabo Ltd, 20 Swythamley Rd, Stockport, SK3 0NE, United Kingdom, lub drogą mailowa na adres info@movabo.com o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych”  Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.
15. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
16. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
17. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów. Prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie należącym do Movabo zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Katalogu lub Produktów.
§ 4. Zasady świadczenia Usługi
1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do BOK na adres: info@movabo.com .
2. Materiały dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Microsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika oraz spełnienie pozostałych wymagań.
3. Materiały dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału może to być np. lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.
4. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu należącym do Movabo było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Biuro Obsługi Klienta na adres info@movabo.com i będą one rozpatrywane indywidualnie. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
5. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
6. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
7. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Movabo Ltd bądź inny podmiot, od którego Movabo Ltd uzyskała odpowiednią licencję.
8. Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu należącym do Movabo w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu należącym do Movabo . W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
9. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności.
§ 5. Reklamacje
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres: info@movabo.com
3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
4. Movabo Ltd zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Movabo (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

§6. Postanowienia końcowe

1. ZGADZASZ się i rozumiesz że MOVABO LTD (Marta Krasnodębska lub każda posiadana strona lub portal nie jest odpowiedzialna za Twoje wyniki i nie daje żadnych rekomendacji ani gwarancji co do jakiekolwiek rezultatów. Zawsze będzie istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.

2. Earnings Disclaimer:
Your results are entirely your own. The products and services sold on this web site are not to be interpreted as a promise or guarantee of earnings. Any stories or testimonials included are not typical or average because most people never fully implement or use the products purchased as intended. Because level of individual success depends on various skills, talent, time devoted, knowledge and finances we cannot guarantee your success or income level, nor are we responsible for any of your actions. Any and all forward-looking statements on this web site or in any of our products are intended to express our opinion of the earnings potential that some people may achieve. There is no guarantee you will duplicate the results stated here. You recognise any business endeavor has inherent risk for loss of capital.
YOU FULLY AGREE AND UNDERSTAND THAT MOVABO Ltd (Marta Krasnodebska or any other websites owned) IS NOT RESPONSIBLE FOR YOUR SUCCESS OR FAILURE AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND WHATSOEVER THAT OUR PRODUCTS OR SERVICES WILL PRODUCE ANY PARTICULAR RESULT FOR YOU
§7. Zmiany Regulaminu
1. Movabo. zastrzega sobie, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
2. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi.
3. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
4. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
5. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

Terms & Conditions

The client is accepting the following terms by using the website and/or placing the proposal and/or signing the contract, however Movabo Ltd do not accept liability for any project undertaken without contract signed and exchanged by both parties.

 

Terms & conditions

1. Introduction
The Website Owner, including subsidiaries and affiliates (”Website” or “Website Owner” or “we” or “us” or “I” or “me” or “our”) provides the information contained on this website or any of the pages comprising the website (”website”) to visitors (”visitors”) (cumulatively referred to as “you” or “your” hereinafter) subject to the terms and conditions set out in these website terms and conditions, the privacy policy and any other relevant terms and conditions, policies and notices which may be applicable to a specific section or module of this website.

1.1 Earnings Disclaimer: 

Your results are entirely your own. The products and services sold on this web site are not to be interpreted as a promise or guarantee of earnings. Any stories or testimonials included are not typical or average because most people never fully implement or use the products purchased as intended. Because level of individual success depends on various skills, talent, time devoted, knowledge and finances we cannot guarantee your success or income level, nor are we responsible for any of your actions. Any and all forward-looking statements on this web site or in any of our products are intended to express our opinion of the earnings potential that some people may achieve. There is no guarantee you will duplicate the results stated here. You recognise any business endeavor has inherent risk for loss of capital.

YOU FULLY AGREE AND UNDERSTAND THAT MOVABO Ltd (Marta Krasnodebska or any other websites owned) IS NOT RESPONSIBLE FOR YOUR SUCCESS OR FAILURE AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND WHATSOEVER THAT OUR PRODUCTS OR SERVICES WILL PRODUCE ANY PARTICULAR RESULT FOR YOU
2. Information on the Website
Whilst every effort is made to update the information contained on this website, neither the Website Owner nor any third party or data or content provider make any representations or warranties, whether express, implied in law or residual, as to the sequence, accuracy, completeness or reliability of information, opinions, any share price information, research information, data and/or content contained on the website (including but not limited to any information which may be provided by any third party or data or content providers) (”information”) and shall not be bound in any manner by any information contained on the website. the Website Owner reserves the right at any time to change or discontinue without notice, any aspect or feature of this website. No information shall be construed as advice and information is offered for information purposes only and is not intended for trading purposes. You and your company rely on the information contained on this website at your own risk. If you find an error or omission at this site, please let us know.
3. Trade Marks
The trade marks, names, logos and service marks (collectively “trade marks”) displayed on this website are registered and unregistered trade marks of the Website Owner. Nothing contained on this website should be construed as granting any licence or right to use any trade mark without the prior written permission of the Website Owner.
4. External Links
External links may be provided for your convenience, but they are beyond the control of the Website Owner and no representation is made as to their content. Use or reliance on any external links and the content thereon provided is at your own risk. When visiting external links you must refer to that external websites terms and conditions of use. No hypertext links shall be created from any website controlled by you or otherwise to this website without the express prior written permission of the Website Owner. Please contact us if you would like to link to this website or would like to request a link to your website.
5. Public Forums and User Submissions
The Website Owner is not responsible for any material submitted to the public areas by you (which include bulletin boards, hosted pages, chat rooms, or any other public area found on the website. Any material (whether submitted by you or any other user) is not endorsed, reviewed or approved by the Website Owner. The Website Owner reserves the right to remove any material submitted or posted by you in the public areas, without notice to you, if it becomes aware and determines, in its sole and absolute discretion that you are or there is the likelihood that you may, including but not limited to –

5.1 defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the rights of other users or any third parties;

5.2 publish, post, distribute or disseminate any defamatory, obscene, indecent or unlawful material or information;

5.3 post or upload files that contain viruses, corrupted files or any other similar software or programmes that may damage the operation of the Website Owner’s and/or a third party’s computer system and/or network;

5.4 violate any copyright, trade mark, other applicable Great Britain or international laws or intellectual property rights of the Website Owner or any other third party;

5.5 submit contents containing marketing or promotional material which is intended to solicit business.
6. Specific Use
You further agree not to use the website to send or post any message or material that is unlawful, harassing, defamatory, abusive, indecent, threatening, harmful, vulgar, obscene, sexually orientated, racially offensive, profane, pornographic or violates any applicable law and you hereby indemnify the Website Owner against any loss, liability, damage or expense of whatever nature which the Website Owner or any third party may suffer which is caused by or attributable to, whether directly or indirectly, your use of the website to send or post any such message or material.
7. Warranties
The Website Owner makes no warranties, representations, statements or guarantees (whether express, implied in law or residual) regarding the website, the information contained on the website, your or your company’s personal information or material and information transmitted over our system.
8. Disclaimer of Liability.
The Website Owner shall not be responsible for and disclaims all liability for any loss, liability, damage (whether direct, indirect or consequential), personal injury or expense of any nature whatsoever which may be suffered by you or any third party (including your company), as a result of or which may be attributable, directly or indirectly, to your access and use of the website, any information contained on the website, your or your company’s personal information or material and information transmitted over our system. In particular, neither the Website Owner nor any third party or data or content provider shall be liable in any way to you or to any other person, firm or corporation whatsoever for any loss, liability, damage (whether direct or consequential), personal injury or expense of any nature whatsoever arising from any delays, inaccuracies, errors in, or omission of any share price information or the transmission thereof, or for any actions taken in reliance thereon or occasioned thereby or by reason of non-performance or interruption, or termination thereof.
9. Use of the Website.
The Website Owner does not make any warranty or representation that information on the website is appropriate for use in any jurisdiction (other than Great Britain ). By accessing the website, you warrant and represent to the Website Owner that you are legally entitled to do so and to make use of information made available via the website.
10. General
10.1 Entire Agreement.
These website terms and conditions constitute the sole record of the agreement between you and the Website Owner in relation to your use of the website. Neither you nor the Website Owner shall be bound by any express tacit or implied representation, warranty, promise or the like not recorded herein. Unless otherwise specifically stated these website terms and conditions supersede and replace all prior commitments, undertakings or representations, whether written or oral, between you and the Website Owner in respect of your use of the website.
10.2 Alteration
the Website Owner may at any time modify any relevant terms and conditions, policies or notices. You acknowledge that by visiting the website from time to time, you shall become bound to the current version of the relevant terms and conditions (the “current version”) and, unless stated in the current version, all previous versions shall be superseded by the current version. You shall be responsible for reviewing the then current version each time you visit the website.
10.3 Conflict.
Where any conflict or contradiction appears between the provisions of these website terms and conditions and any other relevant terms and conditions, policies or notices, the other relevant terms and conditions, policies or notices which relate specifically to a particular section or module of the website shall prevail in respect of your use of the relevant section or module of the website.
10.4 Waiver.
No indulgence or extension of time which either you or the Website Owner may grant to the other will constitute a waiver of or, whether by estoppel or otherwise, limit any of the existing or future rights of the grantor in terms hereof, save in the event or to the extent that the grantor has signed a written document expressly waiving or limiting such rights.
10.5 Cession.
The Website Owner shall be entitled to cede, assign and delegate all or any of its rights and obligations in terms of any relevant terms and conditions, policies and notices to any third party.
10.6 Severability.
All provisions of any relevant terms and conditions, policies and notices are, notwithstanding the manner in which they have been grouped together or linked grammatically, severable from each other. Any provision of any relevant terms and conditions, policies and notices, which is or becomes unenforceable in any jurisdiction, whether due to voidness, invalidity, illegality, unlawfulness or for any reason whatever, shall, in such jurisdiction only and only to the extent that it is so unenforceable, be treated as pro non scripto and the remaining provisions of any relevant terms and conditions, policies and notices shall remain in full force and effect.
10.7 Applicable laws.
Any relevant terms and conditions, policies and notices shall be governed by and construed in accordance with the laws of Great Britain without giving effect to any principles of conflict of law. You hereby consent to the exclusive jurisdiction of the High Court of Great Britain in respect of any disputes arising in connection with the website, or any relevant terms and conditions, policies and notices or any matter related to or in connection therewith.

Please note:

11. Disputes
In the instance of the dispute, Movabo is not liable for any claims above the fee paid to undertake project and if the client was notified of any changes to the original contract/brief/work undertaken no fee would be returned.

11.1 Contract

Client understands that work without written and signed contract is provided “as is” and without any guarantee or obligation to provide further support/ completing the project.

11.2 Warranty
Products and services are provided “as is” without warranty of any kind, either expressed or implied. In particular I do not guarantee that themes/websites will work in all browsers, nor do I guarantee that themes will be functional with all versions of WordPress. I do not guarantee compatibility with any additional third party plugins, scripts, or applications.

11.3 License

All products and services are provided with a non-exclusive license unless otherwise stated in writing and under the condition that the user is in ownership of each website (or other medium) in which the work is being used on.
Under no circumstance can a user resell or redistribute our work, modified or unmodified, to another person, nor can a user place any of our products, modified or unmodified, on a diskette, CD, website or any other medium for distribution.

11.4 Final Decision
At all times in any disputes, our (Website Owner, Marta Krasnodebska, Movabo) decision is final and will not be subject to outside adjudication by other parties.

13. Withdrawl of Service

Marta Krasnodebska / Movabo Ltd / SassyEntrepreneurs.com  has the absolute right to withdraw it’s services and cancel any contracts with the client at any given time and shall issue notice of such action in writing.

Webinar 12 marca godz 21

 Dowiedz się, jak to wszystko ogarnąć i zbudować krok po kroku solidną strategię reklam!
xx Marta Krasnodębska, #HakerkiSukcesu

Zapisując się na webinar wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera z serii Hakerki Sukcesu. W każdej chwili możesz się z niego wypisać.

PDF + BEZPŁATNE WARSZTATY ONLINE

 Dowiedz się, jak to wszystko ogarnąć i zbudować krok po kroku solidną strategię reklam!
xx Marta Krasnodębska, #HakerkiSukcesu

Zapisując się na szkolenie wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera z serii Hakerki Sukcesu. W każdej chwili możesz się z niego wypisać.

Share This